Podmienky

Spracovanie osobných údajov Informácie o spracúvaní osobných
údajov

IQB sro rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa k ochrane vašich osobných údajov. Tieto Pravidlá osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“) informujú o našich postupoch pri ochrane osobných údajov a pri dodržiavaní dôvernosti a zabezpečenia informácií.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je IQB sro, Letná 8, Košice IČO:
36657221, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Ohľadom záležitostí Vašich podnetov ohľadom osobných údajov nás
môžete kontaktovať písomne na adrese nášho sídla alebo emailom
zensen@korejskyzensen.sk.

2. Spracúvanie osobných údajov všeobecne:
a) Úvod
Webová stránka www.korejsyzensen.com, (vrátane, ďalej už len „Stránka“
alebo "portál") je vlastníctvom IQB sro (nižšie „my“ alebo „nás“).
Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúci text, aby ste porozumeli, akými
zásadami sa riadime a ako postupujeme pri používaní a spracovávaní vašich
osobných údajov. Používaním tejto stránky alebo vstúpením na ňu súhlasíte
s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.
Tieto Pravidlá sa vzťahujú iba na údaje získané prostredníctvom Stránky
(www.korejskyzensen.com) a nevzťahujú sa na údaje získané prostredníctvom iných pridružených stránok a aplikácií tretích strán, ktoré môžu byť presmerované na našu Stránku, alebo ktoré môžu byť prístupné z našej Stránky. Tieto pravidlá zahŕňajú aj kontakt medzi vami a IQB sro mimo internetu (“offline”).
Tieto pravidlá sa môžu v prípade potreby zmeniť, (viď Zmeny v rámci Pravidiel ochrany osobných údajov) a tým, že budete pokračovať v používaní Stránky, implicitne akceptujete tieto zmeny. Prečítajte si a pravidelne kontrolujte tieto Pravidlá, aby ste sa zoznámili s ich aktualizáciami. V prípade, že urobíme závažné zmeny, zverejníme ich na našej web stránke a budeme vás o nich informovať prostredníctvom emailu.

b) Vaše osobné údaje
Okrem údajov, ktoré nám poskytnete, zbierame aj ďalšie informácie, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše kampane informácie:
• Údaje, ktoré poskytnete pri vyplnení akéhokoľvek formulára na našej Stránke alebo zúčastnením sa našej on-line kampani. To zahŕňa aj údaje, ktoré poskytnete pri registrácií, pri podpísaní petície, alebo pri odosielaní správ ľuďom, ktoré zastrešujú kampane na našej Stránke. Ak nám budete avizovať problémy týkajúce sa našej Stránky, môžeme od vás požadovať doplňujúce informácie.
• Záznamy a kópie korešpondencie (vrátane emailu), keď nás kontaktujete.
• Odpovede na otázky v prieskumoch, do ktorých ste sa zapojili, aby ste nám pomohli lepšie zacieliť naše kampane a aktivity, alebo ktoré slúžia na výskumné účely. Vyplnenie týchto dotazníkov nie je povinné.
Nikdy nezdieľame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli bez vášho explicitného súhlasu, pokiaľ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nie je uvedené inak. S vaším explicitným súhlasom zdieľame niektoré údaje o vás s týmito skupinami:
Nižšie by sme vám chceli ozrejmiť ako používame vaše osobné údaje v závislosti od typu kampane.
c) Bezpečnosť dát
Ak poskytnete vaše osobné údaje IQB sro, urobíme všetky potrebné kroky preto, aby boli vaše informácie v bezpečí. Žiaľ, na internete nie je možné
garantovať 100% bezpečnosť pri prenose dát. Preto, aj keď robíme všetko čo je možné, aby sme zabezpečili bezpečnosť prenosu dát, ak nám zasielate nejaké informácie, nie je možná úplná garancia bezpečnosti a robíte to na
vlastné nebezpečenstvo. Akonáhle tieto informácie prijmeme, IQB sro urobí všetko preto, aby ich zabezpečilo vo svojich systémoch. Bezpečnosť vašich informácii však závisí aj od vás. Heslo, ktoré používate na prístup do IQB sro
ste povinný uchovávať v tajnosti, a to bez ohľadu na to či bolo toto heslo vygenerované našim systém, alebo ste si ho zvolili sami. Žiadame vás, aby ste vaše heslo nikomu neprezradili.
V prípade zistenia, že členovia zneužívajú náš systém, alebo ho používajú škodlivým spôsobom, nahlásime orgánom činným v trestnom konaní ich totožnosť vrátane mena a adresy.
d) Deti
IQB sro nevyžaduje a neuchováva osobné identifikačné údaje detí. Návštevníci nášho portálu, ktorí majú menej ako 16 rokov, smú používať túto stránku len pod dozorom svojich rodičov alebo právnych zástupcov a nemali by nám poskytovať žiadne osobné identifikačné údaje. Návštevníci, ktorí majú menej ako 16 rokov by nám nemali zasielať finančné príspevky, poskytovať svoje meno, adresu, kontaktné alebo iné informácie, ani využívať IQB sro nástroje na zasielanie emailov.
e) Používanie súborov cookies
Niektoré časti internetovej stránky sú chránené heslom. Používame cookies (malé dátové súbory, ktoré sú generované v internetovom prehliadači používateľa a sú pod kontrolou vášho prehliadača) na to, aby sme vám
umožnili vrátiť sa na webovú stránku, ktorá je chránená heslom bez toho, aby ste museli znovu zadávať heslo. Ďalej ich používame na skvalitnenie zážitku z prezerania stránky, napríklad tým, že sledujeme aký typ emailu používate,
aby sme zvýšili kompatibilitu s naším webovým systémom, ale aj na čisto analytické účely (také, ktoré nezahŕňajú identifikáciu používateľa).
f) URL adresa
URL adresy uvedené v emailoch môžu obsahovať identifikáciu, ktorá nám umožní rozpoznať osobu, ktorá používa našu webovú stránku. Tieto URL adresy používame na zjednodušenie procesu podpisovania petícií a realizovania prieskumov. Niekedy zobrazíme skrátenú URL adresu, ktorá odkazuje na dlhšiu URL adresu s identifikáciou. Robíme to preto, aby sme zjednodušili zobrazovanie, aby sme pri kopírovaní dlhších URL adries predišli chybe, ktorá by znamenala nefunkčnosť odkazu, a aby sme zabezpečili kompatibilitu s emailovými programami, ktoré nevedia spracovať dlhé URL adresy. Ak vidíte v emaili krátku URL adresu a chcete zobraziť celú URL adresu, kliknite na tento odkaz, a keď sa vám v prehliadači otvorí odkazovaná stránka, celú URL adresu uvidíte v adresnom riadku vášho prehliadača.
g) Linky na iné web stránky IQB sro môže poskytovať linky na web stránky tretích strán a iné webové stránky môžu odkazovať na našu stránku.
Web stránky tretích strán sa riadia ich vlastnými podmienkami používania a pravidlami ochrany osobných údajov, a IQB sro nad nimi nemá žiadnu kontrolu. Používaním nášho portálu beriete na vedomie a akceptujete, že IQB sro nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť web stránok tretích strán, a tiež neodsúhlasuje a nezodpovedá za obsah, reklamy, produkty alebo iné materiály prístupné na týchto stránkach. Ďalej beriete na vedomie a akceptujete, že IQB sro nie je zodpovedné, ani priamo, ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené, alebo údajne spôsobené, v súvislosti s používaním alebo vkladaním dôvery do obsahu, reklamy, produktov, či iných materiálov dostupných na týchto stránkach alebo na stránkach, na ktoré odkazujú.
h) Prístup k vašim osobným údajom a ich zmeny Vaše osobné informácie si môžete prezrieť, aktualizovať a zmeniť vo vašom účte na portáli IQB sro. Ak ste zabudli svoje heslo na registráciu na IQB sro, kliknite na „Zabudli ste heslo?“. Po kliknutí na tento odkaz zadáte emailovú adresu, na ktorú si prajete nechať zaslať link na obnovu vášho hesla. Link, ktorý vám na túto emailovú adresu zašleme, platí na jednu obnovu hesla.
Zmeny v Pravidlách ochrany osobných údajov IQB sro môže tieto Pravidlá kedykoľvek prepracovať alebo zmeniť. Všetkých našich používateľov povzbudzujeme k tomu, aby stránku s našimi Pravidlami pravidelne navštevovali, aby mali stále prehľad o aktuálnych podmienkach.
V prípade, že budeme realizovať akékoľvek podstatné zmeny v zhromažďovaní alebo používaní osobných identifikačných údajov poskytnutých užívateľmi, upozorníme na tieto zmeny na domovskej stránke našej Stránky, zakomponujeme ich do týchto Pravidiel a upozorníme vás na to aj e-mailom. Ak máte nejaké otázky ohľadom Pravidiel ochrany osobných údajov týkajúcich sa vašich osobných informácií alebo spôsobu používania tejto stránky, prosím kontaktujte nás na zensen@korejskyzensen.sk.
3. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a)Petície a prieskumy verejnej mienky
Pri petíciách a hromadných pripomienkach, ktoré ste podpísali, beriete na vedomie, že pre riadne uplatnenie petície alebo hromadnej pripomienky musí byť táto petícia či hromadná pripomienka aj s Vašimi osobnými údajmi doručená adresátovi petície alebo hromadnej pripomienky. Pre účely petície a hromadnej pripomienky je možné adresátovi petície, resp. hromadnej pripomienky doručiť tieto údaje: vaše meno a priezvisko adresu trvalého bydliska email PSČ komentáre Napríklad, podpisovú listinu petície môžeme spolu s vašim komentárom poskytnúť politikom, médiám alebo
príjemcom našich kampaní. Vašu adresu a email nezverejníme, avšak môžeme ju predložiť konkrétnemu príjemcovi ako súčasť petície. Napríklad pre riadne uplatnenie petície elektronickou formou sme tak povinní vykonať. Tento spôsob spravovania petícií a výskumov je rutinnou záležitosťou pre tento druh činnosti. Taktiež môžeme vaše komentáre spolu s vaším menom, mestom a krajinou sprístupniť médiám alebo zverejniť na internete.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov IQB sro je nevyhnutné na vykonanie citovaných kampaní.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania kampane.
b)Informovanie ohľadom petícií a kampaní
Naša posolstvo o rodine, jej ohrozeniach a o živote sa musí šíriť. Ak chceme vytvoriť systém, ktorý je nezávislý na médiách potrebujeme na Vás priamy osobný kontakt. Keďže médiá tvoria mnohokrát krivé zrkadlá pravde, najlepšie
je priame informovanie. Pokiaľ na to dáte svoj výslovný súhlas bude Vás IQB sro informovať o vývoji situácie, o nevyhnutných veciach ochrany rodiny, petíciách a iných podobných kampaniach.
Pre tento účel potrebujeme spracúvať a uchovávať si kontakt na Vás, teda Vaše kontaktné údaje ako je meno, priezvisko, adresa, PSČ, email. Prípadne, ak ste nám ho sami dobrovoľne poskytli aj Vaše telefonické číslo.
Nikdy nezdieľame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli bez vášho explicitného súhlasu, pokiaľ v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov nie je uvedené inak. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov IQB sro je nevyhnutné na vykonanie citovaných kampaní. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 20 rokov. Kedykoľvek však môžete požiadať o to, aby sme ďalej Vaše údaje nespracúvali a Vaše údaje zmazali.
Stačí nás kontaktovať:
a)písomne zaslaním listu na adresu sídla IQB sro s uvedením mena a
priezviska zodpovednej Osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zensen@korejskyzensen.sk
c)Zasielanie e-mailov osoby prostredníctvom IQB sro
Portál Aliancia za rodinu umožňuje v niektorých prípadoch zasielanie emailových správ svetovým lídrom, médiám, či
iným prijímateľom. V takom rozsahu, a len v tých konkrétnych prípadoch, v ktorých od vás k tomu dostaneme poverenie, zašleme email prostredníctvom emailového nástroja na našom portáli aj vo vašom mene. Súčasťou takéhoto emailu budú vaše kontaktné informácie, adresátom budete vy, vaše meno a vaša emailová adresa. V prípade, že zašlete email prostredníctvom nášho nástroja vy, zodpovednosť zaň je na vašej strane. IQB sro nie je zodpovedné za to ako váš email použijú adresáti kampaní, ktoré ste podporili.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov IQB sro je nevyhnutné na vykonanie citovaných kampaní. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania kampane.
d)Poskytovanie informácií
IQB sro spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje : meno,
priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a obsah mailovej komunikácie.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby potrebnej na vybavenie záležitosti.
e)Členstvo v klube
IQB sro spracúva na účely členstva v klube IQB sro nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia,
telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo člena a história komunikácie s členom.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov IQB sro je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve klube IQB sro.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v klube IQB sro.
f)Riešenie sťažností
IQB sro spracúva na účely riešenia sťažností nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti
a v závislosti od toho akým spôsobom sa osoba sťažnosť podala aj jeho adresu, telefónne číslo alebo emailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie
osobných údajov IQB sro je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti.
g)Súťaže na Facebooku
IQB sro spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v
profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov IQB sro je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby súťaže a počas doby, ktorú ukladajú zákonné predpisy.
h)Poskytovanie podpory cez Facebook
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie informácií cez Facebook, IQB sro bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie informácií na žiadosť osoby a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich
spracúvanie IQB sro je nevyhnutné na poskytnutie informácií na žiadosť.
Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie informácií požadovanej zákazníkom.
i)Uplatňovanie nárokov
IQB sro spracúva na účely uplatňovania nárokov IQB sro nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby IQB SRO, údaje uvedené v žalobe proti IQB sro, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov IQB sro.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov IQB sro je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov IQB sro. Oprávneným záujmom IQB sro je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči IQB sro.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
•súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči IQB sro uplatňované nároky alebo počas ktorej si IQB sro môže uplatniť svoje vlastné nároky.
j)Plnenie zákonných povinností IQB sro spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až 1) na účely plnenia zákonných povinností IQB sro.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).
Spracúvanie osobných údajov IQB sro je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností IQB sro.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
•daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
3.Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo
príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (i v) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním IQB sro:
a)písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena
a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
4.Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy